Segueix-nos en
Idioma
Vaya al Contenido
Política de Privacitad

Introducció

Si l'usuari necessita obtenir informació detallada dels nostres productes o serveis podrà sol·licitar-lo, entre altres mitjans, en el present lloc web emplenant el 'Formulari de Contacte', en el qual se li sol·licitaran Dades de Caràcter Personal. Per aquest motiu, Clínica del Automóvil, S.L. informa a l'usuari, mitjançant la present 'Política de Privacitat', sobre la recopilació, tractament, ús de les seves dades personals i, en general, sobre tots els seus drets segons estableix el 'Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades' i en la 'Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals'.

Responsable del tractament

Les dades personals de l'usuari que es recullin en aquest lloc web passaran a formar part d'un o diversos fitxers de Dades de Caràcter Personal dels quals el responsable del seu tractament és: Clínica del Automóvil, S.L., amb domicili social en C/ Massens, 46 de Barcelona (Espanya), codi postal 08024, amb codi d'identificació fiscal B-58217050, correu electrònic info@clinicadelautomovil.net i telèfon d'atenció al client 932.846.033.

Obtenció de dades personals i legitimació

Clínica del Automóvil, S.L. recull Dades de Caràcter Personal de l'usuari, principalment, quan:

- Emplena, voluntàriament, el 'Formulari de Contacte' d'aquest lloc web.
- Contacta amb nosaltres mitjançant les línies de telèfon d'atenció al client.
- Es posa en contacte amb nosaltres mitjançant correu electrònic.
- Ens els proporciona per a realitzar la compra d'algun dels nostres productes o contractar algun dels nostres serveis.
- S'inscriu en algun esdeveniment publicitari o promocional organitzat per la nostra empresa.

Les Dades de Caràcter Personal que Clínica del Automóvil, S.L. pot recollir de l'usuari mitjançant el 'Formulari de Contacte' o qualsevol altre mitjà, són de tipus indentificatiu: nom i cognoms, nom d'empresa, codi postal, població, telèfon i correu electrònic i, d'ells, són de caràcter obligatori: nom i cognoms, codi postal i telèfon. A més, de la informació recaptada per mitjà de cookies (detallades en l'apartat 'Política de Cookies').

L'usuari està obligat a garantir que les dades personals facilitades, per qualsevol dels mitjans esmentats anteriorment, són veritables, exactes, complets i actualitzats, sent responsable de qualsevol mal o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar a Clínica del Automóvil, S.L. a conseqüència de l'incompliment de tal obligació, reservant-se la mateixa el dret a excloure dels seus serveis a tot interessat que hagi facilitat dades falses, incorrectes o incomplets, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

Està totalment prohibit emplenar i enviar el 'Formulari de Contacte' a usuaris menors d'edat que no tinguin, almenys, 16 anys. Si Clínica del Automóvil, S.L. detecta dades personals d'un usuari menor de 16 anys els eliminarà, immediatament, dels seus fitxers.

Les dades personals proporcionades per l'usuari, mitjançant el 'Formulari de Contacte' o qualsevol altre mitjà, es conservaran durant el temps necessari per a complir la finalitat per a la qual es van recollir o durant els anys necessaris per a complir amb les possibles obligacions legals, derivades de la prestació d'aquests serveis, si l'usuari passa a ser client final o no se sol·liciti la seva supressió per part de l'usuari.

La base legal per al tractament de Dades de Caràcter Personal, facilitats per l'usuari mitjançant el 'Formulari de Contacte' o qualsevol altre mitjà, és el propi consentiment d'aquest interessat.

Finalitat

La finalitat d'aquest fitxer és la de prestar a l'usuari els serveis que sol·licita quan es posa en contacte, per qualsevol mitjà, amb Clínica del Automóvil, S.L., de la forma que millor s'adapti a la seva sol·licitud (correu electrònic, missatge de text, trucada telefònica, etc.) i complir amb les possibles obligacions administratives i legals derivades d'aquests.

Així mateix, Clínica del Automóvil, S.L. informa els usuaris que, en facilitar les seves dades personals, estan prestant el seu consentiment exprés i inequívoc perquè Clínica del Automóvil, S.L., pugui tractar-los d'acord amb les finalitats anteriorment descrites.

L'usuari podrà retirar, en qualsevol moment, el consentiment atorgat amb anterioritat per a una o diverses finalitats específiques, sense que això afecti la licitud dels tractaments derivats dels serveis prestats, previ a la seva retirada.

Confidencialitat i seguretat

Clínica del Automóvil, S.L. es compromet al compliment del seu deure de secret respecte de les Dades de Caràcter Personal que ens faciliti l'usuari, mitjançant el 'Formulari de Contacte' o qualsevol altre mitjà, i de la seva obligació de tractar-los amb confidencialitat i assumeix, a aquest efecte, les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb el que s'estableix en la normativa vigent de Protecció de Dades, esmentada anteriorment.

L'informem que les Dades de Caràcter Personal de l'usuari es tractaran de manera lícita, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. Per això, Clínica del Automóvil, S.L. es compromet a adoptar les mesures necessàries perquè les dades inexactes se suprimeixin o rectifiquin.

L'usuari té dret a obtenir confirmació sobre si en Clínica del Automóvil, S.L. estem tractant les seves dades personals, per tant té dret a accedir a les seves Dades de Caràcter Personal, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Cessió de dades

Clínica del Automóvil, S.L. l'informa que les Dades de Caràcter Personal que ens faciliti mitjançant el 'Formulari de Contacte' o qualsevol altre mitjà, no seran cedits a tercers excepte, en cas necessari, a entitats i administracions públiques per a complir amb les possibles obligacions legals derivades de la prestació dels serveis sol·licitats, només si l'usuari passa a ser client final i es realitza alguna transacció comercial. El fet que l'interessat no permeti que en un futur es puguin facilitar les seves dades a aquestes entitats i administracions públiques, pot implicar que no es pugui complir amb la prestació d'alguns serveis sol·licitats.

Drets A.R.C.O. i altres

L'usuari podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació o oposició al seu tractament, cancel·lació i portabilitat de les seves dades personals, en els termes que estableix la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades, esmentada anteriorment, mitjançant una sol·licitud per escrit, que inclourà com a mínim: nom, cognoms, fotocòpia del DNI o un altre document acreditatiu vàlid i la signatura de l'interessat o el seu representant legal, en la qual sol·liciti l'exercici d'aquells drets que l'usuari desitgi. Aquesta sol·licitud estarà dirigida a Clínica del Automóvil, S.L. en l'adreça postal C/ Massens, 46, 08024 Barcelona (Espanya) o bé a través de correu electrònic mitjançant el compte info@clinicadelautomovil.net

L'usuari podrà dirigir-se a l'autoritat de control competent en matèria de Protecció de Dades per a presentar la reclamació que consideri oportuna, mitjançant un escrit dirigit l'Agència Espanyola de Protecció de Dades situada en c/ Jorge Juan, 6 - 28001 Madrid o mitjançant comunicació electrònica des de la pàgina web https://sedeagpd.gob.es
Distribuïdor autoritzat de
Copyright © 2021 Clínica del Automóvil, S.L. - Tots els drets reservats
Dades d'interès
Centres de treball
Reparació i manteniment de l'automòbil
C/ Massens, 46
08024 - Barcelona
Telf. 932.132.555 / 932.846.033
Mòbil 640.238.950
info@clinicadelautomovil.net
clinicadelautomovilsl@gmail.com
Horari d'atenció al client
Reformes de vehicles i adaptacions per a mobilitat reduïda
C/ Sant Antoni Maria Claret, 510
08027 - Barcelona
Telf. 933.511.404
clinicapclaret510@gmail.com
Centre de reparació i manteniment de l'automòbil
Laborables de dilluns a dijous:
  • Matins de 8.00 h. a 13.00 h.
  • Tardes de 15.00 h. a 19.00 h.
Divendres laborables:
  • Matins de 8.00 h. a 13.00 h.
  • Tardes de 15:00 h. a 18:00 h.
Dissabtes i festius tancat
Centre de reformes de vehicles i adaptacions per a mobilitat reduïda
Laborables de dilluns a dijous:
  • Matins de 9:00 h. a 13:30 h.
  • Tardes de 15:00 h. a 19:00 h.
Divendres laborables:
  • Matins de 9:00 h. a 13:30 h.
  • Tardes 15:00 h. a 18:00 h.
Dissabtes i festius tancat
Taller adherit a la xarxa SPG
Regreso al contenido